അമേരിക്കക്കാരിയായ ഡയാന ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം