ഇസ്ലാമിന്‍റെ സാര്‍വ്വജനീയത

വിേശഷണം

പൂര്‍വ്വ വേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാം അന്തിമമാതമാണെന്നും സര്‍വ്വകാലികവും സാര്‍വ്വ ജനീയവുമായണ് അതിന്‍റെ നിയമങ്ങളെുന്നും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു,.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം