ഇസ്ലമും ഇതര മതങ്ങളും

വിേശഷണം

ശിര്ക്കില് നിന്ന് മുക്തരായി തൌഹീത് ഉള്ക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലാഹുവിനുള്ള സന്പൂര്ണ്ണ സമര്പ്പണമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാല് എന്നും അന്തിമമതവും ഏറ്റവും കാരുണ്യമതമെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം