സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

വഹ് യിന്‍റെ സന്ദേശം ഉള്‍ക്കൊള്ളാത്ത മനസ്സുകളോടുള്ള സുപ്രധാനമായ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങളാണിതിലുള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്.
1 സൃഷ്ടികര്‍തൃത്വത്തിലും ആരാധനയിലുമുള്ള ദൈവവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്.2 ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. 3 മനുഷ്യര്‍ക്ക് വഹ് യ് അനുസരിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം അനിവാര്യമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം