എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സത്യാന്വോഷികള്ക്ക് സത്യമതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്ന് വസ്തു നിഷ്ഠമായി വിവരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം സര്വ്വ കാലികമാണെന്ന് സമര്ത്ഥിക്ന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം