ലിത്വാനിയക്കരിയായ ഗര്ഡയുടെ ഇസ്ലാംമതാശ്ലാഷണം

വിേശഷണം

ലിത്വാനിയക്കരിയായ ഗര്ഡയുടെ ഇസ്ലാംമതാശ്ലാഷണം, കൃസ്ത്യാനിയായിരുന്ന അവര് വ്ശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നു വെങ്കിലും മനസ്സില് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വീണ്ടെടുത്തത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതോടെയാണെന്ന് ലേഖനം സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം