ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനവും വിലയിരുത്തലുമാണിതിലുള്ളത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം