ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനവും വിലയിരുത്തലുമാണിതിലുള്ളത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം