വാളുകൊണ്ടാണോ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ആരോപണത്തെ ഖണ്ഢിക്കുന്നു,.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം