ജനങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തെരെഞ്ഞടുക്കുന്നു,

വിേശഷണം

ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തില്‍ എനതുകൊണ്ടാണ് മനഷ്യര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുന്നത് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു,.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം