ഇസ്ലാമും അടിമത്വവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും അടിമത്വവും .
ഈ വിഷയത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഖുര്ആനിനറെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു,.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം