ഇസ്ലാമും അടിമത്വവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും അടിമത്വവും .
ഈ വിഷയത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഖുര്ആനിനറെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു,.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം