ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറ

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറ എന്ന് കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം