ഇസ്ലാമിന്‍റെ സമഗ്രത

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സാര്‍വ്വജനീയവുെം കാലികവുമായ നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പ്രായോഗിക മാതമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം