മനുഷ്യര്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു.

വിേശഷണം

വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാം വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും മനുഷ്യര്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നത് പഠന വിധേയമാക്കുന്ന സ്പാനിഷ് ലേഖനം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം