അമേരിക്കയിലെ കൃസ്ത്യാനിയായ ബൂ്രാന്ടോന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം