സുവൈസിറയിലെ ഹനീഫ ബിന് ത് സ്റ്റീഫന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതെങ്ങനെ

വിേശഷണം

ജനീവയിലെ സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഹനീഫ ബിന് ത് സ്റ്റീഫന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതെങ്ങനെയെന്നും, വിവധ സംസ്കാരവും മതപരമായ കാര്യങ്ങളും പഠന വിധേയമാക്കിയപ്പോള്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിശാല വീക്ഷണമാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരണത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം