അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന ലത്താഷാ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം