മൃഗങ്ങളോട് കാഠിന്യം കാണിക്കല്‍- ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

വിേശഷണം

ജര്മ്മന്‍ ഭാഷയില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതും പന്നി, നായ മുതലായ മൃഗങ്ങളോട് കാഠിന്യം കാണിക്കാന്‍ ഇസ്ലാം നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം