ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണോ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണോ
ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആരോപണങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയും വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ടു പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ... .... ബുദ്ധിപരവും പ്രമാണപരവുമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു,.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം