മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്

HTML

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

പ്രസാധകർ:

www.islamreligion.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്ആനും സുന്നത്തും ആധാരമാക്കി ഇസ്ലാമിനലെ മനുഷ്യാവകാശം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം