മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്ആനും സുന്നത്തും ആധാരമാക്കി ഇസ്ലാമിനലെ മനുഷ്യാവകാശം വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം