അമേരിക്കക്കാരയായിരുന്ന മാര്‍ഗരറ്റ് മാര്‍ക്കോസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരിയായിരുന്ന മാര്‍ഗരറ്റ് മാര്‍ക്കോസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.അതിന് ശേഷം അവരിലുണ്ടായ പരിവര്‍ത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം