മോറിസ് അലക്സാണ്ടര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചകഥ

വിേശഷണം

കൃസ്തു മതത്തിലെ വിവിധ കക്ഷികളേയും പരിശോധിച്ച് അതിലൊന്നും സംതൃപതിയടയാതെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച മോറിസ് അലക്സാണ്ടര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചകഥ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം