ബ്രാഹ്മണനായ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ മുഹമ്മദ്‍ ഉമര്‍ റാവു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ ബദ്ധ വൈരിയായിരുന്ന ഇയാള്‍ മുസ്ലിംകളെ എതിര്‍ക്കാനായി ഖുര്‍ആന്‍ പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയും അതിലൂടെ പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണനായ ഇന്ത്യക്കാരന് മുഹമ്മദ് ഉമര് റാവു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇടയാവുകയും ചെയ്ത കഥയാണ് ജര്‍മന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം