അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന മൂസ കബ്ലേന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

വിേശഷണം

യഹൂദ മതവും ഇസ്ലാമും താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന മൂസ കബ്ലേന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം