അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന നൈക്കോള്‍ അറീല്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന നൈക്കോള്‍ അറീല്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്. ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അന്വോഷണം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം