പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം.

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍(സ)ക്ക് സര്ജീവ്വവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യത്തെ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇതില്‍ ചെയ്യുന്നത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം