പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം