ഇസ്ലാമാന്റെ ലാളിത്യം

വിേശഷണം


ഇന്തോനേഷ്യന് ഭാഷയില് രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ ലാളിത്യത്തെ കുറിച്ചു വിവരക്കുന്നു,. എന്നാല് അതിനെ ആരെങ്കിലും സങ്കുചിതമാക്കിയാല് അവര് പരാചിതരാകുമെന്ന് ഉണര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു,

Download

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം