പ്രവാചകനും മുഹമ്മദ് നബിയും

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

വിേശഷണം

മൃഗങ്ങളോടു പാലും കരുണാ വാരിധിയായിരുന്ന പ്രവാചകന് (സ) പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പോര്ച്ചുഗല് ഭാഷയിലെ ഗ്രനഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം