ഇഞ്ചീലിലെ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ്(സ)യെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം

വിേശഷണം

പോര്ച്ചു ഗല് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനംഇഞ്ചീലിലെ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ്(സ)യെ കുറിച്ചുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് ഈ ലേഖന സമാഹാരത്തില് വിലയിരുത്തുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം