അമേരിക്കക്കാരിയായിരുന്ന മാരിയ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരിയായിരുന്ന മാരിയ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്. തനിക്ക് ദൈവാസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായ സ്വപ്ന ദര്ശനവും അത് വസ്തുതാപരമായി അനുഭവപ്പെട്ടതും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം