യഹൂദിയായ മിലേഛ് യാകോവ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

സെപ്തന്പര് 11 വരെ യഹൂദിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന മിലേഛ് യാകോവ് പിന്നീട് അല്പാല്പം അതില് നിന്ന് അകലുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അതോടെ തന്റെ ജീവിതത്തില് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്ത കാര്യം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം