അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന മുല്ലീ കാര്‍ലസോന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

വിേശഷണം

തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനവും സൌഭാഗ്യവും അന്വോഷിച്ച് അത് ഇസ്ലാമിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്കക്കാരനനായിരുന്ന മുല്ലീ കാര്‍ലസോന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം