സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസി മുസ്ലിമായതെങ്ങിനെ

വിേശഷണം

സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസി മുസ്ലിമായതെങ്ങിനെ
പേര്‍ഷ്യക്കാരനായ സല്‍മാന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ അനുചരിന്മാരില്‍ പ്രധാനിയാവുകയും ചെയ്തത് എങ്ങിനെ, സത്യമതം കണ്ടത്താന്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ത്യാഗപൂര്‍ണ്ണമായ യാത്രകള്‍,,,കഠിനമായ യാത്രക്ക് മധുരമായ അന്ത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സത്യാന്വോഷണ യാത്രയുടെ ആവിഷ്കാരം .

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം