റജബ് മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളും അവയുടെ ഇസ്ലാമിക വിധികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം