വേലക്കാരോടുള്ള അവകാശം

വിേശഷണം

യജമാനന്മാര്‍ തങ്ങളുടെ കീഴിലെ സേവകരോട് എപ്രകാരം പെരുമാറണംഎന്ന് വിവരികുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം