മൃഗങ്ങളോടുള്ള കടമകള്‍

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലിം മറ്റു ജീവികളോട് എങ്ങിനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം