ഇസ്ലാമാണ് പരിഹാരം

വിേശഷണം

അന്ധകാരത്തില് നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക പരിഹാരം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ജീവിതത്തില് പാലിക്കലാണെന്ന് ഹോളണ്ടി ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനം സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം