ഇസ്ലാം നിശംസയമായകാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു,

വിേശഷണം

ഹോളണ്ടി ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനം ദൃഡമായി അല്ലാഹുവില് വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യര്ക്ക് നിശംസയമായകാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം