ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍

വിേശഷണം

പുണ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനേകമിരട്ടിയായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഈ രാത്രി പാഴാക്കി കളയാതെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം