അയ്യൂബ് നബി (അ.സ്വ)മിന്‍റെ കഥകള്‍

വിേശഷണം

ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ പ്രവാചകന്‍’മാരുടെ കഥകള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നുള്ളത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം