ഹൃദയ സംസ്കരണം

വിേശഷണം

ഹൃദയ സംസ്കരണം:- ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള തെളിവികളോടെ ഹൃദയ സംസ്കരണത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഇബ്’നു ഖയ്യിമിന്‍റെ ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം