നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത വസ്തുക്കള്‍

വിേശഷണം

കണ്ണില്‍ ഒഴിക്കുന്ന മരുന്ന് പോലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഇബ്’നു ബാസിന്‍റെ ഫത്‘വകള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം