റജബ് മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും അതില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം