റജബ് മാസം

വിേശഷണം

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥവും ശരിയും ആണെങ്കില്‍ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം