റജബ് മാസത്തിലെ-സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളും അവയുടെ ശരിയായ വശവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം