സംഘനമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഘനമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം