അമേരിക്കക്കാരിയായ നൂറ അല്‍ സമ്മാനിന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ കഥ

വിേശഷണം

ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ അമേരിക്കക്കാരിയായ നൂറ അല്‍ സമ്മാനിന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ കഥയും അപ്പോള്‍ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ജര്‍മ്മ ന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ലേഖനം

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം