അമേരിക്കക്കാരിയായ ഉമ്മു അബ്ദുല്‍ അസീസ്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ കഥ

വിേശഷണം

ജര്മ്മന് ഭാഷയില് അമേരിക്കക്കാരിയായ ഉമ്മു അബ്ദുല് അസീസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ . അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിശേഷണങ്ങളും ഈസാ (അ) മിന്‍റെ പ്രവാചകത്വവും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. അവക്ക് ബൈബിളില്‍ പറഞ്ഞ വചനങ്ങള്‍ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാറ്റത്തിരുത്തലോ വൈകല്യമോ കടന്നു കൂടാത്ത ഇസ്ലാമിലൂടെ ശാശ്വത സമാധാനത്തിനും സൌഭാഗ്യത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടെന്നും ലേഖനം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം